Fout 404

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens (GDPR) treedt de VMOB MLOZ Insurance op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van uw verzekeringscontracten. Zij heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is via het e-mailadres privacy@mloz.be, het online formulier: Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy of per post gericht aan MLOZ Insurance - DPO - Lenniksebaan 788 A in 1070 Brussel.

Welke gegevens worden verwerkt?

MLOZ Insurance verwerkt de volgende persoonsgegevens in verband met ons aanvraagformulier om gecontacteerd te worden door een medewerker:

  • identificatiegegevens: naam, e-mailadres
  • gegevens over beroep en tewerkstelling: beroep
  • andere: alle andere persoonsgegevens die vermeld zijn in de formulering van uw aanvraag.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen van:

  • u wanneer u rechtstreeks het contactformulier invult of wanneer de ziekenfondsbeheerders het op uw verzoek en conform uw instructies invullen
  • uw wettelijke vertegenwoordiger of elke andere persoon die u gemandateerd hebt en die het contactformulier in uw naam invult
  • de toepassing die het contactformulier verwerkt

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan een vertrouwelijkheidsplicht en het wettelijke beroepsgeheim. Daarnaast zijn er veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt en op welke basis?

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Wettigheid Doel Betrokken gegevens
Ons rechtmatig 
belang
Verbetering van de inhoud van de website in functie van de ontvangen aanvragen Alle andere persoonsgegevens die vermeld zijn in de formulering van uw aanvraag
Uw toestemming In het kader van uw procedure om gecontacteerd te worden door een medewerker in verband met uw vraag. De gegevens vermeld in het punt ‘Welke gegevens worden verwerkt?’

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

De persoonsgegevens die worden meegedeeld via het contactformulier worden doorgegeven aan de medewerkers van de dienst Product Management (hierna ‘medewerkers’) van MLOZ Insurance die hiervoor bevoegd zijn zodat zij contact met u kunnen opnemen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is.

Wie zijn onze verwerkers?

In het kader van de verwerking doet de Landsbond een beroep op de vzw Mutual IT, de informaticaleverancier.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden drie maanden in de mailbox van de medewerkers bewaard, te rekenen vanaf de verzending van het contactformulier.

Worden uw gegevens doorgegeven aan landen buiten de EER?

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op toegang tot de gegevens die wij verwerken en die u aanbelangen, en u hebt het recht te weten hoe en waarvoor ze verwerkt worden. Mits de uitoefening van deze rechten niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen (met name de verplichting tot het bewaren van gegevens) waaraan MLOZ Insurance is onderworpen, hebt u bovendien het recht om de rechtzetting te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens, te verzoeken om de volledige verwijdering van deze gegevens of een gedeelte daarvan, bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, de verwerking van deze gegevens te beperken en niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing, met inbegrip van profilering.

Kunt u uw toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming op elk moment en zonder motivering intrekken. De intrekking van de toestemming beëindigt de procedure voor het aanvragen van contact door een medewerker van MLOZ Insurance.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website gebruiken: Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy, of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (MLOZ Insurance - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel), en daar een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart aan toevoegen.

Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen na de indiening verwerkt worden. In functie van de complexiteit van de aanvragen en het aantal, kan deze termijn verlengd worden met twee bijkomende maanden indien nodig. Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van wat de Landsbond juist gedaan heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Aanpassing van de disclaimer

Deze disclaimer kan mettertijd aangepast worden, meer bepaald in geval van nieuwe verwerkingen. We nodigen u uit om de laatste versie van onze disclaimer op onze website te raadplegen.

Versie van 20/04/2023